MSiTOLIMP BAR 2022

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/OLIMP/2023 z dnia 07.04.2023 r.

W związku z realizacją zadania współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usługi: zakwaterowanie i wyżywienie uczestników ogólnopolskiego obozu sportowego dla osób słabowidzących i niewidomych organizowanego w Lądku - Zdrój w terminie 16-29.07.2023 roku.

 

1. Zamawiający:

Związek Kultury Fizycznej „OLIMP”; ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa, NIP 525 23 30 343, REGON 015850238, KRS 0000219636, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 251 45 51.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikiem dostępne jest na stronie www.zkfolimp.pl oraz w siedzibie Związku „OLIMP” przy ulicy Konwiktorskiej 9 w Warszawie.

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest organizacja pobytu grupy obejmująca usługę zakwaterowania i wyżywienia 40 osób przez okres 13 dni (13 dób hotelowych) podczas ogólnopolskiego obozu sportowego dla osób słabowidzących i niewidomych organizowanego w Lądku - Zdrój w terminie 16-29.07.2023 roku, organizowanego w ramach zadania współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki (kod CPV 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego).

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla 40 osób w pokojach 1 lub 2-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym,

- zapewnienie pełnego wyżywienia dla uczestników – 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja),

- usługa musi być świadczona w Lądku - Zdrój w terminie od 16 (pierwszy posiłek kolacja) do 29 lipca 2023 roku (ostatni posiłek obiad);

3. Wymagania w stosunku do wykonawcy:

O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności/świadczenia usługi obejmującej przedmiot zamówienia i są właścicielem obiektu.

Oferty złożone przez pośredników (biura podróży, agencje turystyczne itp.) nie będą brane pod uwagę;

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Personel odpowiedzialny za usługi gastronomiczne powinien posiadać aktualne książeczki zdrowia. Obiekt musi spełniać warunki przewidziane dla hoteli/ośrodków zgodnie z obowiązującymi przepisami.

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku).

d) nie są powiązani osobowo lub kapitałowo ze Zleceniobiorcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniobiorcy lub osobami wykonującymi w imieniu Zleceniobiorcy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w szczególności poprzez:

- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,

- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Na etapie składania oferty dla potwierdzenia spełniania wymagania wskazanego w pkt. 3 a) , b), c) i d) Wykonawca złoży oświadczenie w formularzu oferty. Jeśli oferta danego Wykonawcy zostanie wybrana dostarczy on, przed podpisaniem umowy, dokumenty potwierdzające spełnianie wymagania: aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

4. Oferty częściowe

Oferty nie można dzielić.

5. Kryterium oceny ofert.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

A)    kryteria podstawowe:

1)    cena brutto ogółem (całkowity koszt) – 80%

Oferta z najniższą ceną uzyska 80 pkt. w tej części oceny. Pozostałe oferty zostaną ocenione według następującego wzoru:

An = (a min/ a n) * 80 pkt, gdzie:

a min – cena minimalna wśród złożonych ofert

a n – cena zaproponowana przez oferenta n

2)    warunki pobytu (ze wskazaniem ilości pokoi: wieloosobowych, 1-osobowych i 2-osobowych, z pełnym węzłem sanitarnym, standard wyposażenia pokoi) –20 %

Oferta z najwyższym standardem pokoi otrzyma 20 pkt. w tej części oceny.

W sumie Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Wartość punktową podaje się w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez dwóch lub więcej oferentów Zamawiający zastrzega sobie prawo do określenia dodatkowego kryterium, którego ocena łącznie z punktacją uzyskaną za spełnienie powyższych kryteriów zdecyduje o dokonaniu ostatecznego wyboru.

Wybór najkorzystniejszej oferty odbędzie się na posiedzeniu komisji. Zamawiający może prowadzić negocjacje cenowe z oferentem, którego oferta została wybrana. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy. Jeżeli w terminie 14 dni od wezwania do podpisania umowy oferent nie zawrze umowy, zamawiający może zawrzeć umowę z oferentem, którego oferta była następna w kolejności.

6. Sposób przygotowania oferty.

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku oferty, w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ewentualne poprawki w tekście oferty powinny być dokonane w sposób czytelny i parafowane.

Podane w ofercie ceny muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy.

Cena powinna być wyrażona w kwocie brutto i przedstawiona poprzez wskazanie stawki jednostkowej, a także łącznej ceny przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować stałość cen jednostkowych przez cały czas trwania umowy. Wykonawca uwzględni w cenie wszelkie rabaty i upusty oraz usługi dodatkowe, których zamierza udzielić Zamawiającemu.

Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. Oferty przygotowane niezgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania nie będą podlegać ocenie.

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

7. Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę i oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych i osobowych należy złożyć na piśmie, osobiście lub przesłać pocztą na adres: Związek Kultury Fizycznej „OLIMP”, ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa, w zamkniętej kopercie, trwale zabezpieczonej, uniemożliwiającej otwarcie i zapoznanie się z treścią przed upływem terminu otwarcia. Na kopercie należy dopisać: „ZAPYTANIE 1/OLIMP/2023".

Ofertę złożyć należy w terminie do dnia 17 kwietnia 2023 r. do godz. 16.00 (w przypadku ofert składanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego). Oferty złożone po terminie, na innym druku, niekompletne lub niespełniające  stawianych wymagań nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

8. Osoba uprawniona do porozumiewania się z potencjalnymi wykonawcami.

Osobą uprawnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest:

Przemysław Warszewski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

9. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

10. Uwagi końcowe.

1. Powyższe zapytanie ofertowe prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności i nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego w ramach przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 907 z póź. zm. )

2. Propozycje składane przez zainteresowane podmioty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.

3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Związku „OLIMP” do zawarcia umowy. Związek „OLIMP” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

4. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zasadami wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym przez PFRON.

Załączniki:

  1. Załącznik nr1 – formularz oferty
  2. Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych i osobowych


Załącznik nr 1 - formularz oferty

OFERTA

 ………………………… ……………

(Pieczęć Oferenta, miejscowość, data)

Związek Kultury Fizycznej „OLIMP”

ul. Konwiktorska 9

00-216 Warszawa

Dane Oferenta:

Nazwa:

Adres:

Nr tel/fax:

Adres e-mail:

NIP:

REGON:

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe nr 1/OLIMP/2023 dotyczące świadczenia usługi: zakwaterowanie i wyżywienie 40 osób podczas ogólnopolskiego obozu sportowego dla osób słabowidzących i niewidomych organizowanego w Lądku - Zdrój w terminie 16-29.07.2023 roku w ramach zadania współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, składamy ofertę następującej treści:

1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z postanowieniami zaproszenia ofertowego nr

1/OLIMP/2023 w następującym miejscu (nazwa i adres ośrodka):

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

w terminie: 16 – 29 lipca 2023 roku i na następujących warunkach:

  1. Stawka jednostkowa (osobodzień pobytu z pełnym wyżywieniem):

................................................... zł brutto

  1. Łączny koszt usługi zakwaterowania i wyżywienia uczestników (13 dni * 40 osób *

stawka jednostkowa brutto): ............................................................................ zł brutto

2. Szczegółowy opis warunków pobytu:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………...

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                           ……………………………………………

                                          Data i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych i osobowych

 ………………………… ……………

(Pieczęć Oferenta, miejscowość, data)

Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/OLIMP/2023 z dnia 07.04.2023 r. w ramach zadania współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

   Oświadczenie

 

Składając ofertę dotyczącą usługi zakwaterowania i wyżywienia w ramach zadania współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oświadczamy, że:

a) zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego numer 1/OLIMP/2023 i uznajemy się za związanych zawartymi w nim postanowieniami.

b) posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności/świadczenia usługi obejmującej przedmiot zamówienia i jesteśmy właścicielem lub zarządzamy obiektem.

c) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

e)  nie posiadamy powiązań z zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,

- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

f) w przypadku wyboru mojej oferty, zobowiązuje się dostarczyć oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających informacje zawarte w pkt. 4 oferty i pkt. 3 zapytania.

g) w przypadku wyboru mojej oferty, zobowiązuję się podpisać umowę i zrealizować usługę zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym,

h) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Związek Kultury Fizycznej „OLIMP” na potrzeby realizacji projektu.

………….., dnia………………           .......................................................................................

     Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy

             Czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem i pieczęć firmowa