LOGO PFRON i ZKF OLIMP

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/BS/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r.

W związku z realizacją projektu pt. „Bliżej Sportu 2022”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu pn. „Sięgamy po sukces” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2021), zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usługi: zakwaterowanie i wyżywienie uczestników obozu sportowego dla osób słabowidzących i niewidomych oraz nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń do przeprowadzenia zajęć dla osób niepełnosprawnych.

 

1. Zamawiający:

Związek Kultury Fizycznej „OLIMP”; ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa, NIP 525 23 30 343, REGON 015850238, KRS 0000219636, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 251 45 51.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikiem dostępne jest na stronie www.zkfolimp.pl oraz w siedzibie Związku „OLIMP” przy ulicy Konwiktorskiej 9 w Warszawie.

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest organizacja pobytu grupy obejmująca usługę zakwaterowania i wyżywienia 41 osób przez okres 14 dni (14 dób hotelowych) podczas letniego obozu sportowego dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących, organizowanego w ramach projektu pt. „Bliżej Sportu 2022”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu numer 1/2021 „Sięgamy po sukces” w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (kod CPV 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego, 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne).

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla 41 osób (w tym: 25 dzieci i młodzieży oraz 16 osób kadry) w pokojach: wieloosobowych (maksymalnie 4-osobowych) z pełnym węzłem sanitarnym dla dzieci i młodzieży i pokojach 1 lub 2-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym dla kadry, w jednym budynku murowanym; ośrodek, w którym zakwaterowana będzie grupa, musi znajdować się nad Morzem Bałtyckim; odległość od ośrodka do Morza Bałtyckiego nie może być większa niż 200 m.;

- zapewnienie pełnego wyżywienia dla uczestników – 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja),

- nieodpłatne udostępnienie obiektów sportowych, takich jak: boisko do piłki nożnej, boisko do piłki siatkowej, boisko do koszykówki,

- nieodpłatne udostępnienie sali gimnastycznej o wymiarach nie mniejszych niż 12m x 24m i wysokości pomieszczenia w najniższym jego punkcie min. 6m.,

- obóz musi trwać 14 dób hotelowych, pierwszy posiłek to kolacja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek to obiad w dniu wyjazdu;

- graniczne daty rozpoczęcia i zakończenia pobytu grupy to odpowiednio: 14 sierpnia 2022 i 28 sierpnia 2022 r.

- minimalne wyposażenie pokoju: łóżka, szafa ubraniowa, stolik, krzesła,

- zapewnienie uczestnikom opieki pielęgniarskiej i medycznej oraz izolatki.

3. Wymagania w stosunku do wykonawcy:

O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności/świadczenia usługi obejmującej przedmiot zamówienia i są właścicielem obiektu.

Oferty złożone przez pośredników (biura podróży, agencje turystyczne itp.) nie będą brane pod uwagę;

b) posiadają pozytywną opinię właściwego Komendanta powiatowego/miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o możliwości wykorzystania budynku na wypoczynek dzieci i młodzieży, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30.03.2016 w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Opinia musi być aktualna w okresie, w którym realizowany będzie przedmiot zamówienia.

c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Personel odpowiedzialny za usługi gastronomiczne powinien posiadać aktualne książeczki zdrowia. Obiekt musi spełniać warunki przewidziane dla hoteli/ośrodków zgodnie z obowiązującymi przepisami.

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku).

e) nie są powiązani osobowo lub kapitałowo ze Zleceniobiorcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniobiorcy lub osobami wykonującymi w imieniu Zleceniobiorcy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w szczególności poprzez:

- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,

- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Na etapie składania oferty dla potwierdzenia spełniania wymagania wskazanego w pkt. 3 a) , b), c) d) i e) Wykonawca złoży oświadczenie w formularzu oferty. Jeśli oferta danego Wykonawcy zostanie wybrana dostarczy on, przed podpisaniem umowy, dokumenty potwierdzające spełnianie wymagania: aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

4. Oferty częściowe

Oferty nie można dzielić.

5. Kryterium oceny ofert.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

A)    kryteria podstawowe:

1)    cena brutto ogółem (całkowity koszt) – 70%

Oferta z najniższą ceną uzyska 70 pkt. w tej części oceny. Pozostałe oferty zostaną ocenione według następującego wzoru:

An = (a min/ a n) * 70 pkt, gdzie:

a min – cena minimalna wśród złożonych ofert

a n – cena zaproponowana przez oferenta n

2)    warunki pobytu (ze wskazaniem ilości pokoi: wieloosobowych, 1-osobowych i 2-osobowych, z pełnym węzłem sanitarnym, standard wyposażenia pokoi) –15 %

Oferta z najwyższym standardem pokoi otrzyma 15 pkt. w tej części oceny.

3)    standard obiektów sportowych, takich jak: boisko do piłki nożnej, boisko do piłki siatkowej, boisko do koszykówki, sala gimnastyczna –15 %

Oferta z najwyższym standardem obiektów sportowych otrzyma 15 pkt. w tej części oceny.

B)    dodatkowe kryteria (za spełnienie każdego z niżej wymienionych kryteriów wykonawca otrzyma określoną liczbę dodatkowych punktów):

1)    Posiadanie przez obiekt wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób z dysfunkcją narządu wzroku – 20 pkt.,

2) Udostępnienie sprzętu sportowego, w tym specjalistycznego sprzętu sportowego dla osób niewidomych i słabowidzących, takich jak: rowery tandemowe, piłki dźwiękowe itp. – 20 pkt.,

3)    Dodatkowe usługi w cenie pobytu (np. zakwaterowanie grupy w 1 budynku, bezpłatny dostęp do Internetu, nieodpłatne wycieczki, ogniska, dyskoteki itp.)  – 10 pkt.

W sumie Wykonawca może uzyskać maksymalnie 150 pkt. Wartość punktową podaje się w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez dwóch lub więcej oferentów Zamawiający zastrzega sobie prawo do określenia dodatkowego kryterium, którego ocena łącznie z punktacją uzyskaną za spełnienie powyższych kryteriów zdecyduje o dokonaniu ostatecznego wyboru.

Wybór najkorzystniejszej oferty odbędzie się na posiedzeniu komisji. Zamawiający może prowadzić negocjacje cenowe z oferentem, którego oferta została wybrana. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy. Jeżeli w terminie 14 dni od wezwania do podpisania umowy oferent nie zawrze umowy, zamawiający może zawrzeć umowę z oferentem, którego oferta była następna w kolejności.

6. Sposób przygotowania oferty.

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku oferty, w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ewentualne poprawki w tekście oferty powinny być dokonane w sposób czytelny i parafowane.

Podane w ofercie ceny muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy.

Cena powinna być wyrażona w kwocie brutto i przedstawiona poprzez wskazanie stawki jednostkowej, a także łącznej ceny przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować stałość cen jednostkowych przez cały czas trwania umowy. Wykonawca uwzględni w cenie wszelkie rabaty i upusty oraz usługi dodatkowe, których zamierza udzielić Zamawiającemu.

Do oferty należy dołączyć minimum trzy zdjęcia: zdjęcie ośrodka z zewnątrz, zdjęcie przykładowego pokoju, w którym będzie zakwaterowana grupa oraz zdjęcie sali szkoleniowej.

Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. Oferty przygotowane niezgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania nie będą podlegać ocenie.

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

7. Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę i oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych i osobowych należy złożyć na piśmie, osobiście lub przesłać pocztą na adres: Związek Kultury Fizycznej „OLIMP”, ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa, w zamkniętej kopercie, trwale zabezpieczonej, uniemożliwiającej otwarcie i zapoznanie się z treścią przed upływem terminu otwarcia. Na kopercie należy dopisać: „ZAPYTANIE 1/BS/2022".

Ofertę złożyć należy w terminie do dnia 15 kwietnia 2022 do godz. 12.00 (w przypadku ofert składanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego). Oferty złożone po terminie, na innym druku, niekompletne lub niespełniające  stawianych wymagań nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

8. Osoba uprawniona do porozumiewania się z potencjalnymi wykonawcami.

Osobą uprawnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest:

Józef Plichta, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

9. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

10. Uwagi końcowe.

1. Powyższe zapytanie ofertowe prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności i nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego w ramach przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 907 z póź. zm. )

2. Propozycje składane przez zainteresowane podmioty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.

3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Związku „OLIMP” do zawarcia umowy. Związek „OLIMP” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

4. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zasadami wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym przez PFRON.

Załączniki:

  1. Załącznik nr1 – formularz oferty
  2. Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych i osobowych


Załącznik nr 1 - formularz oferty

OFERTA

 ………………………… ……………

(Pieczęć Oferenta, miejscowość, data)

Związek Kultury Fizycznej „OLIMP”

ul. Konwiktorska 9

00-216 Warszawa

Dane Oferenta:

Nazwa:

Adres:

Nr tel/fax:

Adres e-mail:

NIP:

REGON:

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe nr 1/BS/2022 dotyczące świadczenia usługi: zakwaterowanie i wyżywienie uczestników obozu sportowego dla osób słabowidzących i niewidomych oraz nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń do przeprowadzenia zajęć dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu pt. „Bliżej Sportu 2022”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu numer 1/2021 „Sięgamy po sukces” na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej, składamy ofertę następującej treści:

1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z postanowieniami zaproszenia ofertowego nr

1/BS/2022

w następującym miejscu (nazwa i adres ośrodka): ......................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

w następującym terminie: ………………………………………………………………………

i na następujących warunkach:

  1. Stawka jednostkowa (osobodzień pobytu z pełnym wyżywieniem): ................................................... zł brutto
  2. Łączny koszt usługi zakwaterowania i wyżywienia uczestników (14 dni * 41 osób * stawka jednostkowa brutto): ............................................................................ zł brutto

2. Szczegółowy opis warunków pobytu:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………...

3. Szczegółowy opis obiektów sportowych

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Informacja o posiadaniu przez obiekt wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób z dysfunkcją narządu wzroku

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Informacja o udostępnieniu sprzętu sportowego, w tym specjalistycznego sprzętu sportowego dla osób niewidomych i słabowidzących

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Informacja o dodatkowych usługach oferowanych w cenie pobytu

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                           ………………………………………………

                                          Data i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych i osobowych

 ………………………… ……………

(Pieczęć Oferenta, miejscowość, data)

Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/BS/2022 z dnia 06.04.2022 r. w ramach projektu „Bliżej Sportu 2022” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

   Oświadczenie

 

Składając ofertę dotyczącą usługi zakwaterowania i wyżywienia oraz nieodpłatnego udostępnienia pomieszczeń w ramach projektu pt. „ Bliżej Sportu 2022” oświadczamy, że:

a) zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego numer 1/BS/2022 i uznajemy się za związanych zawartymi w nim postanowieniami.

b) posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności/świadczenia usługi obejmującej przedmiot zamówienia i jesteśmy właścicielem lub zarządzamy obiektem.

c) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

e)  nie posiadamy powiązań z zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,

- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

f) w przypadku wyboru mojej oferty, zobowiązuje się dostarczyć oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających informacje zawarte w pkt. 4 oferty i pkt. 3 zapytania.

g) w przypadku wyboru mojej oferty, zobowiązuję się podpisać umowę i zrealizować usługę zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym,

h) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Związek Kultury Fizycznej „OLIMP” na potrzeby realizacji projektu.

………….., dnia……                  ..........................................................................................

     Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy

             Czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem i pieczęć firmowa