LOGO PFRON i ZKF OLIMP

Informacja o wyborze wykonawcy dla postępowania nr 2/BS/2021 z 17.05.2021 r.

WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI
DLA POSTĘPOWANIA NA:

świadczenie usługi: zakwaterowanie i wyżywienie uczestników obozu sportowego dla osób słabowidzących i niewidomych oraz nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń do przeprowadzenia zajęć dla osób niepełnosprawnych.

Zamawiający:

Związek Kultury Fizycznej „OLIMP”; ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa, NIP 525 23 30 343, REGON 015850238, KRS 0000219636, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 251 45 51.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikiem dostępne było na stronie www.zkfolimp.pl oraz w siedzibie Związku „OLIMP” przy ulicy Konwiktorskiej 9 w Warszawie.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest organizacja pobytu grupy obejmująca usługę zakwaterowania i wyżywienia 54 osób przez okres 14 dni (14 dób hotelowych) podczas zimowego obozu sportowego dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących, organizowanego w ramach projektu pt. „Bliżej Sportu 2021”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu numer 1/2020 „Pokonamy bariery” w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (kod CPV 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego, 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne).

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla 54 osób (w tym: 36 dzieci i młodzieży oraz 18 osób kadry) w pokojach: wieloosobowych (maksymalnie 3-osobowych) z pełnym węzłem sanitarnym dla dzieci i młodzieży i pokojach 1 lub 2-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym dla kadry, w jednym budynku murowanym, w dwóch terminach;

- ośrodek, w którym zakwaterowana będzie grupa, musi znajdować się w bezpośredniej bliskości do tras narciarstwa biegowego o umiarkowanym stopniu trudności; odległość od ośrodka do tras narciarstwa biegowego nie może być większa niż 500 m.;

- ośrodek, w którym zakwaterowana będzie grupa, musi znajdować się w bezpośredniej bliskości do tras narciarstwa zjazdowego o umiarkowanym stopniu trudności; odległość od ośrodka do tras narciarstwa zjazdowego nie może być większa niż 500 m.;

- zapewnienie pełnego wyżywienia dla uczestników – 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja),

- nieodpłatne udostępnienie pomieszczenia o wymiarach nie mniejszych niż 6m x 10m;

- obóz musi trwać 14 dób hotelowych, pierwszy posiłek to kolacja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek to obiad w dniu wyjazdu;

- graniczne daty rozpoczęcia i zakończenia pobytu grup to odpowiednio: 14-28.01.2022 dla grupy 27 osób (w tym: 18 dzieci i 9 osób dorosłych) i 6-20.02.2022 dla grupy 27 osób (w tym: 18 dzieci i 9 osób dorosłych).;

- minimalne wyposażenie pokoju: łóżka, szafa ubraniowa, stolik, krzesła,

- zapewnienie uczestnikom opieki pielęgniarskiej i medycznej oraz izolatki.

Zaproszenie ofertowe wywieszono w dniu 17 maja 2021 r. w siedzibie Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej (www.zkfolimp.pl). Zaproszenie wysłano w dniu 17 maja 2021 r. mailem do 5 potencjalnych wykonawców usługi.

Kryterium oceny ofert.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

A)    kryteria podstawowe:

1)    cena brutto ogółem (całkowity koszt) – 60%

Oferta z najniższą ceną uzyska 60 pkt. w tej części oceny. Pozostałe oferty zostaną ocenione według następującego wzoru:

An = (a min/ a n) * 60 pkt, gdzie:

a min – cena minimalna wśród złożonych ofert

a n – cena zaproponowana przez oferenta n

2)    warunki pobytu (ze wskazaniem ilości pokoi: wieloosobowych, 1-osobowych i 2-osobowych, z pełnym węzłem sanitarnym, standard wyposażenia pokoi) –15 %

Oferta z najwyższym standardem pokoi otrzyma 15 pkt. w tej części oceny.

3)    dostępność, standard i długość tras do uprawiania narciarstwa biegowego i zjazdowego –25 %

Oferta z najwyższym standardem obiektów sportowych otrzyma 25 pkt. w tej części oceny.

B)    dodatkowe kryteria (za spełnienie każdego z niżej wymienionych kryteriów wykonawca otrzyma określoną liczbę dodatkowych punktów):

1)    Posiadanie przez obiekt wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób z dysfunkcją narządu wzroku – 20 pkt.,

2) Udostępnienie sprzętu sportowego, takiego jak: narty, buty, kijki itp. – 20 pkt.,

3)    Dodatkowe usługi w cenie pobytu (np. zakwaterowanie grupy w 1 budynku, bezpłatny dostęp do Internetu, nieodpłatne wycieczki, kulig, dyskoteki itp.)  – 10 pkt.

W sumie Wykonawca może uzyskać maksymalnie 150 pkt. Wartość punktową podaje się w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez dwóch lub więcej oferentów Zamawiający zastrzega sobie prawo do określenia dodatkowego kryterium, którego ocena łącznie z punktacją uzyskaną za spełnienie powyższych kryteriów zdecyduje o dokonaniu ostatecznego wyboru.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 24 maja 2021 do godz. 15.00.

W przypadku ofert składanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego.

W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta, złożona przez:

USŁUGI HOTELARSKIE Helena Nędza Chotarska” ul. Nędzy Kubińca 255, 34-511 Kościelisko.

W/w oferta została oceniona w oparciu o kryteria określone w zapytaniu nr 2/BS/2021 z dnia 17 maja 2021 roku.

Na podstawie kryteriów oceny formalnej i merytorycznej za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez „USŁUGI HOTELARSKIE Helena Nędza Chotarska” ul. Nędzy Kubińca 255, 34-511 Kościelisko.