ROZTRZYGNIĘCIA OFERTOWE

 

Informacja o wyborze wykonawcy dla postępowania nr 1/BS/2020 z dnia 4 lutego 2020 r.

 

WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI
DLA POSTĘPOWANIA NA:

świadczenie usługi: zxakwaterowanie i wyżywienie uczestników obozu sportowego dla osób słabowidzących i niewidomych oraz nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń do przeprowadzenia zajęć dla osób niepełnosprawnych.

 

Zamawiający:

Związek Kultury Fizycznej „OLIMP”; ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa, NIP 525 23 30 343, REGON 015850238, KRS 0000219636, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 251 45 51.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikiem dostępne było na stronie www.zkfolimp.pl oraz w siedzibie Związku „OLIMP” przy ulicy Konwiktorskiej 9 w Warszawie.

 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia była organizacja pobytu grupy obejmująca usługę zakwaterowania i wyżywienia 54 osób przez okres 14 dni (14 dób hotelowych) podczas letniego obozu sportowego dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących, organizowanego w ramach projektu pt. „Bliżej Sportu 2020”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu numer 1/2019 „Kierunek AKTYWNOŚĆ” w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (kod CPV 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego, 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne):

- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla 54 osób (w tym: 36 dzieci i młodzieży oraz 18 osób kadry) w pokojach: wieloosobowych (maksymalnie 4-osobowych) z pełnym węzłem sanitarnym dla dzieci i młodzieży i pokojach 1 lub 2-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym dla kadry, w jednym budynku murowanym; ośrodek, w którym zakwaterowana będzie grupa, musi znajdować się nad akwenem wodnym (morze, jezioro, zalew); odległość od ośrodka do akwenu nie może być większa niż 500 m.;

- zapewnienie pełnego wyżywienia dla uczestników – 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja),

- nieodpłatne udostępnienie obiektów sportowych, takich jak: boisko do piłki nożnej, boisko do piłki siatkowej, boisko do koszykówki,

- nieodpłatne udostępnienie sali gimnastycznej o wymiarach nie mniejszych niż 12m x 24m i wysokości pomieszczenia w najniższym jego punkcie min. 6m.,

- obóz musi trwać 14 dób hotelowych, pierwszy posiłek to kolacja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek to obiad w dniu wyjazdu;

- graniczne daty rozpoczęcia i zakończenia pobytu grupy to odpowiednio: 27 czerwca 2020 r. i 23 sierpnia 2020 r.

- minimalne wyposażenie pokoju: łóżka, szafa ubraniowa, stolik, krzesła,

- zapewnienie uczestnikom opieki pielęgniarskiej i medycznej oraz izolatki.

 

Zaproszenie ofertowe wywieszono w dniu 4 lutego 2020 r. w siedzibie Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej (www.zkfolimp.pl). Zaproszenie wysłano w dniu 4 lutego 2020 r. mailem do 11 potencjalnych wykonawców usługi.

 

Kryterium oceny ofert.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

A)    kryteria podstawowe:

1)    cena brutto ogółem (całkowity koszt) – 70%

Oferta z najniższą ceną uzyska 70 pkt. w tej części oceny. Pozostałe oferty zostaną ocenione według następującego wzoru:

An = (a min/ a n) * 70 pkt, gdzie:

a min – cena minimalna wśród złożonych ofert

a n – cena zaproponowana przez oferenta n

2)    warunki pobytu (ze wskazaniem ilości pokoi: wieloosobowych, 1-osobowych i 2-osobowych, z pełnym węzłem sanitarnym, standard wyposażenia pokoi) –15 %

Oferta z najwyższym standardem pokoi otrzyma 15 pkt. w tej części oceny.

3)    standard obiektów sportowych, takich jak: boisko do piłki nożnej, boisko do piłki siatkowej, boisko do koszykówki, sala gimnastyczna –15 %

Oferta z najwyższym standardem obiektów sportowych otrzyma 15 pkt. w tej części oceny.

B)    dodatkowe kryteria (za spełnienie każdego z niżej wymienionych kryteriów wykonawca otrzyma określoną liczbę dodatkowych punktów):

1)    Posiadanie przez obiekt wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób z dysfunkcją narządu wzroku – 20 pkt.,

2) Udostępnienie sprzętu sportowego, w tym specjalistycznego sprzętu sportowego dla osób niewidomych i słabowidzących, takich jak: rowery tandemowe, piłki dźwiękowe itp. – 20 pkt.,

3)    Dodatkowe usługi w cenie pobytu (np. zakwaterowanie grupy w 1 budynku, bezpłatny dostęp do Internetu, nieodpłatne wycieczki, ogniska, dyskoteki itp.)  – 10 pkt.

 

W sumie Wykonawca może uzyskać maksymalnie 150 pkt. Wartość punktową podaje się w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez dwóch lub więcej oferentów Zamawiający zastrzega sobie prawo do określenia dodatkowego kryterium, którego ocena łącznie z punktacją uzyskaną za spełnienie powyższych kryteriów zdecyduje o dokonaniu ostatecznego wyboru.

 

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 18 lutego 2020 r. do godziny 15:00.

 

W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta, złożona przez: Działalność Turystyczno-Usługowa Działalność Gastronomiczno-Rozrywkowa Sprzed. Hurt. I Detal. Art. Przem. Brzozowska Ewa, 13-230 Lidzbark, ul. Leśniczówka 5.

W/w oferta została oceniona w oparciu o kryteria określone w zapytaniu nr 1/BS/2020 z dnia 4 lutego 2020 roku.

 

Na podstawie kryteriów oceny formalnej i merytorycznej za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez Działalność Turystyczno-Usługowa Działalność Gastronomiczno-Rozrywkowa Sprzed. Hurt. I Detal. Art. Przem. Brzozowska Ewa, 13-230 Lidzbark, ul. Leśniczówka 5.

 

 

STRZELECTWO

Związek organizuje rozgrywki w dwóch odmianach tego sportu – strzelectwie pneumatycznym i strzelectwie laserowym.

Strzelectwo laserowe, mimo że lata największej popularności ma już za sobą, to wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem. Ta forma strzelectwa jest swoistą kuźnią talentów i pierwszym etapem w rozwoju umiejętności strzeleckich. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Związek „Olimp” każdego roku organizował zawody o tytuł Indywidualnego i Drużynowego Mistrza Polski oraz o Puchar Polski. Oprócz tych najważniejszych imprez krajowych organizowane były także ogólnopolskie zawody w strzelectwie laserowym.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że już od wielu lat Związek nie inwestuje środków finansowych w zakup sprzętu sportowego do strzelectwa laserowego, więc zawody przeprowadzane są w oparciu o broń zakupioną w latach ubiegłych i oddaną w użytkowanie zrzeszonym klubom.

Ciągłe i znaczące inwestycje są natomiast czynione w zakup broni i oprzyrządowania do strzelectwa pneumatycznego. Każdego roku Związek przeznacza na ten cel duże środki finansowe i przekazuje klubom po kilka sztuk broni.

Analogicznie do kolarstwa tandemowego, w przypadku strzelectwa pneumatycznego Związek prowadzi działalność zarówno w obszarze sportu powszechnego jak i wyczynowego.

W ramach sportu powszechnego przeprowadzany jest cykl rozgrywek o tytuł Indywidualnego Mistrza Polski, oraz Drużynowe Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski w 3 postawach oraz Puchar Polski. W tegorocznym kalendarzu po raz pierwszy zaplanowano rozgrywki w mikstach. Organizowane są także strzeleckie obozy sportowe.

Wszystkie zawody strzeleckie są organizowane przez Związek zgodnie z regulaminami i przy współpracy z Polskim Związkiem Strzelectwa Sportowego, który zatwierdza wyłonioną przez ZKF „Olimp” kadrę narodową strzelców niewidomych i słabowidzących.

Kadra narodowa objęta jest profesjonalnym i kompleksowym cyklem szkoleniowym, finansowanym ze środków pozyskiwanych z MSiT i PFRON. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem kadra była prowadzona przez dwóch trenerów: do czerwca 2017 roku przez pana Wiesława Skalskiego, a następnie do końca 2018 roku przez pana Macieja Kwiatkowskiego. Obecnie jest wakat na stanowisku trenera kadry narodowej strzelców niewidomych i słabowidzących. Nowy trener zostanie wyłoniony w wyniku otwartego konkursu ofert. Bezpośrednim efektem pracy trenerów Wiesława Skalskiego i Macieja Kwiatkowskiego oraz trenerów klubowych są liczne sukcesy osiągnięte na imprezach międzynarodowych.

Najważniejszą strzelecką imprezą w ostatnich latach były MŚ rozegrane w 2016 roku w Polsce, których organizatorem był Związek „Olimp”. Był to efekt ponad dwóch lat starań, które zaowocowały ostatecznie pozytywną decyzją IBSA i Związek otrzymał prawo przeprowadzenia tej imprezy w 2016 roku.

Mistrzostw Świata w strzelectwie pneumatycznym osób niewidomych i słabowidzących były największą i najważniejszą imprezą sportową organizowaną przez Związek w 2016 roku. Mistrzostwa Świata w strzelectwie pneumatycznym osób niewidomych i słabowidzących są imprezą cykliczną, organizowaną przez IBSA - (International Blind Sport Asociation – Międzynarodowa Federacja Sportu Niewidomych). Organizacja ta zrzesza obecnie około 140 krajów. Starania o przyznanie Polsce prawa organizacji tej imprezy rozpoczęły się jeszcze w 2014 roku, zaraz po Mistrzostwach Europy w strzelectwie, które rozegrane były w 2014 roku w Polsce, a których organizatorem był związek. Impreza przeprowadzona w 2014 roku zakończyła się dużym sukcesem sportowym i organizacyjnym i te właśnie argumenty przekonały IBSA do przyznania Polsce i Związkowi Kultury Fizycznej „Olimp” prawa organizacji Mistrzostw Świata. Same mistrzostwa zostały przeprowadzone w Olsztynie w terminie 7-13 listopada 2016 r. na terenie i w obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji. Kierownikiem zawodów był pan Piotr Łożyński. W Mistrzostwach wzięło udział 8 krajów, a liczba uczestników mistrzostw wyniosła 75 osób, w tym: 35 zawodników niewidomych i słabowidzących (10 zawodników zagranicznych i 25 z Polski), 24 asystentów dla zawodników (11 zagranicznych i 13 z Polski), 1 delegat techniczny IBSA, 2 klasyfikatorów IBSA i 13 osób personelu (6 sędziów, 4 osoby obsługi technicznej i 3 wolontariuszy). Polscy zawodnicy zdobyli aż 12 z 18 możliwych medali:

Kobiety – postawa stojąc 1. Barbara Rup 2. Anna Barwińska

Mężczyźni – postawa stojąc 2. Krzysztof Ruszkiewicz

Kobiety – postawa leżąc 1. Wioletta Zarzecka 2. Edyta Kazberuk 3. Barbara Rup

Mężczyźni – postawa leżąc 2. Krzysztof Ruszkiewicz 3. Jerzy Załomski

Kobiety – trzy postawy1. Wioletta Zarzecka 2. Barbara Rup

Mężczyźni – trzy postawy 1. Krzysztof Ruszkiewicz 2. Jerzy Załomski

Wyniki sportowe świadczą, że strzelectwo pneumatyczne niewidomych i słabowidzących jest w Polsce w rozkwicie. A przed dyscypliną pojawiły się nowe perspektywy, które niewątpliwie zapewnią jej dynamiczny rozwój.

Na początku bieżącego roku zarząd Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego (IPC) ogłosił, że następuje przeniesienie strzelectwa pneumatycznego z Międzynarodowej Federacji Sportu Niewidomych (IBSA) pod skrzydła Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego.

To wspaniała wiadomość dla strzeleckiej ekipy naszego kraju, która jest światową potęgą, bo otwiera przed strzelectwem pneumatycznym nową paraolimpijską perspektywę.

Już od początku tego roku polscy zawodnicy biorą udział w turniejach organizowanych przez IPC: pierwszą taką imprezą był majowy Puchar Świata w Niemczech, gdzie nasi zawodnicy zdobyli dwa złote medale.

Był to bardzo dobry prognostyk przed MŚ rozegranymi w odległej Australii. Na mistrzostwach świata w parastrzelectwie zorganizowanych pod auspicjami Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego w dniach 9-19 października 2019 roku w Sydney w Australii bezkonkurencyjna okazała się Barbara Moskal, która z dużą przewagą i znakomitym wynikiem wywalczyła złoty medal mistrzostw świata, a przy okazji pobiła rekord świata, który wynosi teraz 214,3 punktu. Pozostali nasi reprezentanci - Katarzyna Orzechowska zajęła znakomite piąte miejsce, Krzysztof Ruszkiewicz – szóste, a Wioleta Zarzecka – ósme.

Ogólnie w mistrzostwach wzięło udział aż 285 strzelców z 55 krajów. W kategorii niewidomych i słabowidzących wystartowało 12 zawodników i zawodniczek z ośmiu krajów. Frekwencja w tej grupie byłaby na pewno zdecydowanie większa, gdyby nie odległość i ogromne koszty organizacji wyjazdu. Polskę reprezentowało czworo strzelców wraz z asystentami/trenerami: Katarzyna Orzechowska z asystentem Wiesławem Skalskim i Krzysztof Ruszkiewicz z asystentem Dariuszem Mendrzejewskim z klubu „Warmia i Mazury” Olsztyn, Barbara Moskal z asystentką Katarzyną Moskal z „Podkarpacia” Przemyśl oraz Wioleta Zarzecka z asystentem Jackiem Lipką z BKS LOK Bytom.

PARTNERZY:

partnerzy2020

Nowa komisja strzelecka powołana dnia 18.10.2019 r. w Białymstoku podczas odbywania się Drużynowych Mistrzostw Polski w strzelectwie Pneumatycznym osób niewidomych i słabowidzących.

Skład:
Edyta Kazberuk klub "Victoria" Białystok - przewodnicząca
Maria Ciupińska - Narowojsz klub "Sudety" Kłodzko - wiceprzewodnicząca
Anita Zembrzuska klub OKS "WIM" Olsztyn - sekretarz
Roman Jagodziński klub IKS "Morena" - członek
Robert Nawrocki klub IKS "ZRYW" Słupsk - członek
 

Osoba odpowiedzialna za strzelectwo z ramienia ZFK "Olimp" jest Renata Tomaszewska.

Zapytanie ofertowe

 logo pfron 2017 mini

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/BS/2020 z dnia 4 lutego 2020 r.

 

W związku z realizacją projektu pt. „Bliżej Sportu 2020”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu numer 1/2019 „Kierunek AKTYWNOŚĆ” na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usługi: zakwaterowanie i wyżywienie uczestników obozu sportowego dla osób słabowidzących i niewidomych oraz nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń do przeprowadzenia zajęć dla osób niepełnosprawnych.

 

Ofertę złożyć należy w terminie do dnia 18 lutego 2020 do godz. 15.00 (w przypadku ofert składanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego). Oferty złożone po terminie, na innym druku, niekompletne lub niespełniające  stawianych wymagań nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

Pełna treść zamówienia wraz z załącznikami znajduje się poniżej.

 

Attachments:
Download this file (zapytanie ofertowe 1_BS_2020.doc)zapytanie ofertowe 1_BS_2020.doc[ ]92 kB

 

KALENDARZ IMPREZ na 2020 rok.

 

Informujemy, iż trwają pracę nad kalendarzem imprez sportowych organizowanych przez Związek Kultury Fizycznej OLIMP na 2020 rok.

Kalendarz zostanie opublikowany po otrzymaniu przez ZKF OLIMP po otrzymaniu środków finansowych i zatwierdzeniu przez Zarząd Związku.

 

PARTNERZY:

partnerzy2020