STATUT

ZWIĄZKU KULTURY FIZYCZNEJ "OLIMP"

 Rozdział 1

NAZWA. TEREN DZIAŁANIA. SIEDZIBA. CHARAKTER PRAWNY.

§1

1. Związek Kultury Fizycznej "OLIMP" zwany w dalszej części statutu Związkiem jest dobrowolnym, samorządnym, związkiem sportowym, którego celem jest rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej  w środowisku osób niewidomych   i słabowidzących, w zakresie dyscyplin sportowych:

1)    kolarstwa - kolarstwo tandemowe,

2)    triathlon,

3)    strzelectwo sportowe - z broni pneumatycznej i laserowej,

4)    biathlon.

2.Związek posiada osobowość prawną, samodzielnie określa swoje cele, programy działania i strukturę organizacyjną.

3. Związek reprezentuje zrzeszone w nim podmioty w zakresie celów statutowych Związku wobec centralnych organów władz państwowych, innych instytucji o charakterze centralnym oraz w sportowych organizacjach międzynarodowych.

4. Związek zostaje powołany na czas nieokreślony.

5. (skreślony)

6. Związek Kultury Fizycznej „OLIMP” może używać nazwy skróconej ZKF „OLIMP”.

§2

1. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz - miasto stołeczne Warszawa.

2. Dla właściwego realizowania swoich celów statutowych Związek może prowadzić również działalność poza granicami kraju, jeżeli pozostaje to w zgodzie z obowiązującym porządkiem prawnym, ogólnopaństwowymi traktatami   i umowami, których Państwo Polskie jest stroną lub sygnatariuszem.

§3

Związek działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz.U.2014.715), ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach(jednolity tekst; Dz. U. Nr 79 poz. 855 z 2001 r. - z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie (jednolity tekst; Dz. U. Nr 234 poz. 1536 z 2010 r. - z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

§4

Związek współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym   lub podobnym profilu działania oraz może być członkiem tych organizacji.

§5

Związek może posiadać sztandar i odznakę organizacyjną.

ROZDZIAŁ 2

CELE I ZADANIA ZWIĄZKU

§6

1. Celem Związku jest:

1)  organizowanie i koordynowanie działalności w dziedzinie sportu,  rehabilitacji i rekreacji w środowisku osób niewidomych i słabowidzących,

2)  organizowanie współzawodnictwa sportowego osób niewidomych i słabowidzących w zakresie prowadzonych dyscyplin sportowych, o których mowa §1 ust. 1 pkt. 1-4,

3)  działanie na rzecz swobodnego dostępu do prowadzonych dyscyplin sportowych, różnych form rekreacji                         i wypoczynku przede wszystkim przez osoby niewidome i słabowidzące,

4)  działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

5)  poprawa poziomu przygotowania zawodowego i możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych,

6)  promocja zatrudnienia, aktywizacja zawodowa osób niewidomych i słabowidzących pozostających bez pracy           lub zagrożonych utratą pracy,

7)   ochrona i promocja zdrowia,

8)   wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa,

9)   wzmacnianie potencjału instytucjonalnego w środowisku niepełnosprawnych,

10) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między organizacjami                  i instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,

11) promocja i organizacja wolontariatu,

12) przygotowywanie i kształcenie kadr pomagających osobom niewidomym i słabowidzącym w zakresie sportu, rehabilitacji, edukacji i integracji społecznej.

2. Związek może prowadzić swoją działalność programową również na rzecz osób z innymi dysfunkcjami organizmu oraz innych organizacji zgodnie z zawartymi porozumieniami i umowami.

§7

Związek realizuje swoje cele i zadania statutowe poprzez:

1) objęcie działalnością w zakresie kultury fizycznej jak największej liczby osób niewidomych i słabowidzących                w prowadzonych dyscyplinach sportu oraz udzielanie wszechstronnej pomocy członkom Związku,

2) określanie i przystosowywanie prowadzonych dyscyplin sportu do potrzeb i możliwości osób niewidomych                      i słabowidzących, systemu zawodów, zasad podziału na grupy i klasy startowe oraz regulaminów i przepisów sportowych. Zasady przeprowadzania współzawodnictwa, system rozgrywek i zasady dyscyplinarne, określają osobne regulaminy, uchwalone przez organy Związku w trybie ustalonym w niniejszym statucie,

3) organizowanie imprez i szkoleń w zakresie kultury fizycznej niewidomych i słabowidzących z uwzględnieniem dzieci   i młodzieży w ramach dyscyplin sportowych prowadzonych przez Związek,

4) szkolenie instruktorów, sędziów oraz trenerów w dyscyplinach sportu prowadzonych przez Związek                                 z uwzględnieniem odrębności dla osób niewidomych i słabowidzących oraz dokształcanie kadr,

5)  nawiązywanie i utrzymywanie międzynarodowych kontaktów sportowych oraz reprezentowanie kraju                           w międzynarodowych organizacjach sportu niepełnosprawnych,

6) tworzenie i prowadzenie samofinansujących się ośrodków sportowych,

7) współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym i środkami masowego przekazu,

8) prowadzenie działalności informacyjno-propagandowej,

9) wspieranie działalności naukowej i badawczej w ramach realizacji celów statutowych,

10) prowadzenie baz danych związanych z tematyką i zakresem celów statutowych,

11) opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjno-promocyjnych,

12) udzielanie wsparcia, w tym finansowego, inicjatywom i organizacjom pozarządowym.

§8

1. Związek opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej członków zrzeszonych w nim organizacji.   Do realizacji swych zadań statutowych Związek może także zatrudniać pracowników.

2. Związek może także wspierać osoby nie będące jego członkami (wolontariusze). Wolontariuszom, którzy świadczą pracę na rzecz Związku, można przyznać świadczenia zgodnie z ustawą z dnia 24  kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

3. Związek nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań własnym majątkiem w stosunku do członków Związku, osób sprawujących funkcje w organach władz związku, pracowników oraz osób, z którymi osoby  organów władz lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa             lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia                         albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanymi dalej “osobami bliskimi”.

4. Związek nie może przekazywać własnego majątku na rzecz swoich członków, osób sprawujących funkcje                       w organach władz związku lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

5. Zabrania się wykorzystywania majątku Związku na rzecz członków, osób sprawujących funkcje w organach władz związku lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba,                   że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Związku,

6. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów , w których uczestniczą członkowie Związku, osoby sprawujące funkcje w organach władz Związku lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ 3

CZŁONKOWIE ZWIĄZKU. ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.

§9

1. Członkowie Związku dzielą się na:

1)   członków zwyczajnych,

2)   członków wspierających,

3)   członków honorowych.

2. Członkami zwyczajnymi Związku są kluby sportowe uczestniczące we współzawodnictwie sportowym                             w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie                                                                                                                   (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z 2010 r. - z późniejszymi zmianami).

3. Członkami wspierającymi Związku są kluby, które nie uczestniczą we współzawodnictwie sportowym,                             o których mowa w przepisach ustawy wymienione ust. 2, krajowe i zagraniczne osoby prawne, a także osoby fizyczne popierające cele Związku i wspierające go materialnie.

4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Związku.

§10

1. Przyjęcie na członka zwyczajnego następuje na podstawie wniosku złożonego wraz z pisemną deklaracją                       o przystąpieniu i prawomocną uchwałą stosownych władz przystępującego oraz wpłaceniu wpisowego określonego uchwałą Zarządu Związku.

2. Przyjęcia członków zwyczajnych dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku, o którym mowa w § 10 ust. 1. Statutu.

3.W razie odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych, zainteresowana osoba prawna w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia jej pisemnej decyzji ma prawo złożyć na piśmie za pośrednictwem Zarządu Związku odwołanie do Najbliższego Zjazdu Związku.

4.Zjazd Związku rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad.  Uchwała Zjazdu jest ostateczną decyzją.

5. Członkiem wspierającym stają się podmioty, wymienione w § 9 ust. 3 Statutu, które są zainteresowane merytoryczną działalnością Związku i akceptują jego cele, zadeklarują pomoc i zostaną przyjęte przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji w trybie przewidzianym dla członków zwyczajnych.

6.Godność członka honorowego nadaje Zjazd związku na wniosek Zarządu.

§11

1. Członkowie zwyczajni Związku mają prawo:

1)   wyborcze – czynne i bierne określone w niniejszym Statucie realizowane przez delegatów na Zjeździe Związku,

2)    korzystania z pomocy, opieki, poradnictwa, instruktażu w granicach jego statutowej działalności,

3)    korzystania z ośrodków Związku,

4)   reprezentowania barw Związku, realizowane przez własnych członków wybranych do władz i organów Związku oraz reprezentacji krajowych dyscyplin sportu objętych działalnością Związku,

5)   oceniania działalności Związku i jego organów,

6)   zgłaszania wniosków i postulatów w sprawie działalności Związku,

7)   korzystania z innych uprawnień wynikających ze Statutu.

2.Członkowie wspierający z wyłączeniem czynnego i biernego prawa wyborczego mają prawo:

1)   brać udział z głosem doradczym w pracach statutowych władz Związku,

2)   zgłaszać do władz Związku wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Związek zadań,

3)    korzystać z urządzeń i świadczeń Związku na zasadach określonych przez Zarząd Związku.

3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w pracach statutowych władz Związku.

§12

Członkowie zwyczajni Związku są obowiązani do:

1) stosowania się do postanowień Statutu Związku, uchwał i regulaminów jego władz,

2) brania czynnego udziału w realizacji celów statutowych Związku,

3) regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości i terminach określonych przez Zarząd Związku.

§13

1. Członkostwo w Związku ustaje na skutek: wystąpienia, skreślenia, wykluczenia, likwidacji, upadłości                           lub rozwiązania  albo utraty osobowości prawnej.

2.Skreślenie następuje z powodu zalegania z wpłatą składki członkowskiej przez okres 1 roku, po uprzednim pisemnym upomnieniu przez Zarząd Związku.

3. Wykluczenie może nastąpić na skutek rażącego nieprzestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał                                  i regulaminów władz Związku. Przez “rażące nieprzestrzeganie” rozumie się uporczywe nieprzestrzeganie postanowień Statutu, uchwał lub regulaminów władz Związku pomimo wcześniejszego otrzymania pisemnego upomnienia udzielonego  przez Zarząd Związku.

4. Uchwałę o skreśleniu lub wykluczeniu członka zwyczajnego podejmuje Zarząd Związku w pierwszej instancji,              a Zjazd Związku w drugiej instancji.

5. Od uchwały Zarządu Związku w sprawie skreślenia lub wykluczenia służy stronie odwołanie do Zjazdu Związku         w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Odwołanie od uchwały wnosi się na piśmie                                       za pośrednictwem Zarządu związku. Uchwała drugiej instancji powinna być podjęta w czasie najbliższych obrad Zjazdu. Decyzja Zjazdu Związku jest ostateczna.

6.Do czasu rozpatrzenia wniesionego odwołania, o którym mowa w ust. 5 przez Zjazd Związku uchwała Zarządu Związku o skreśleniu lub wykluczeniu Członka Związku powoduje zawieszenie jego praw członkowskich wymienionych w §11 Statutu.

§13a

 Osoba fizyczna będąca członkiem lub posiadająca udziały albo akcje w klubie sportowym który jest członkiem Związku Kultury Fizycznej „OLIMP” nie może być członkiem lub posiadać udziałów albo akcji lub sprawować funkcje we władzach innego klubu sportowego uczestniczącego we współzawodnictwie sportowym w tym samym sporcie będącym przedmiotem działalności Związku. Zakaz posiadania udziałów lub akcji w różnych klubach zrzeszonych w Związku dotyczy także osób prawnych.

ROZDZIAŁ 4

WŁADZE ZWIĄZKU

§14

1.Władzami Związku są:

1)   Walny Zjazd Delegatów, zwany dalej Zjazdem,

2)   Zarząd Związku zwany dalej Zarządem,

3)   Komisja Rewizyjna Związku, zwana dalej Komisją Rewizyjną,

4)   Sąd  Związku, zwany dalej Sądem.

2. Kadencja władz Związku trwa 4 lata a wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym.

3.Jeżeli postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz Związku zapadają, w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

4. W każdej sprawie, na żądanie większości, można ustanowić głosowanie tajne. W przypadku dwóch bezskutecznych głosowań tajnych, w tej samej sprawie, Przewodniczący zarządza głosowanie jawne z zachowaniem zasady ustanowionej w ust. 3.

5. W przypadku zmniejszenia się w czasie trwania kadencji liczby członków władz Związku, na ich miejsce wchodzą zastępcy członków wybrani w liczbie nie mniejszej niż 1/3 składu danego organu władzy przez Zjazd w kolejności określonej liczbą uzyskanych głosów.

6. Członkiem Władz Związku nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo                 lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego.

7. W wypadku prawomocnego skazania członka władz Związku w trakcie kadencji z dniem uprawomocnienia               się wyroku skazującego za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego traci on uprawnienia do pełnionej funkcji.

 

WALNY ZJAZD ZWIĄZKU

§15

1.Walny Zjazd Związku jest najwyższą władzą Związku i może być zwyczajny                                                               (sprawozdawczy albo sprawozdawczo-wyborczy)  lub nadzwyczajny.

2. Walny Zwyczajny Zjazd Związku sprawozdawczo - wyborczy odbywa się raz na cztery lata.

4.Walny Zwyczajny Sprawozdawczy Zjazd Związku zatwierdzający bilans za rok poprzedni, sprawozdanie finansowe     z działalności Związku oraz sprawozdanie z pracy Zarządu Związku, odbywa się raz w roku nie później niż 14 dni przed upływem terminów określonych w przepisach skarbowo - finansowo - rachunkowych.

§16

1. W Zjeździe biorą udział delegaci wybrani przez organy statutowe członków zwyczajnych Związku w liczbie                     2 delegatów na jednego członka zwyczajnego. Udział delegatów w Zjeździe odbywa się na koszt Klubu będącego członkiem zwyczajnym Związku.

2. Delegaci wybierani są na okres 4 lat.

3. Przed upływem okresu określonego w ust. 2 mandat delegata wygasa w skutek śmierci, rezygnacji lub odwołania przez organ, który go wybrał. W przypadku wygaśnięcia mandatu organ do tego powołany dokonuje nowego wyboru. Mandat delegata tracą osoby wybrane przez członków zwyczajnych Związku, którzy utracili członkostwo w Związku.

§17

W Zjeździe biorą udział:

1) z głosem decydującym - delegaci wybrani przez członków zwyczajnych Związku zgodnie z §16 Statutu,

2) z głosem doradczym - członkowie wspierający, członkowie honorowi, członkowie ustępujących władz Związku         nie będący delegatami oraz zaproszeni goście.

§18

1.Walny Zwyczajny Zjazd zwołuje Zarząd.

2. O terminie, miejscu i porządku obrad Zjazdu Zarząd zobowiązany jest zawiadomić na piśmie, co najmniej                      z 30 - dniowym wyprzedzeniem uprawnionych zgodnie z §17, podając jednocześnie drugi termin Zjazdu. Drugi termin odbywa się w tym samym dniu po stwierdzeniu przez Prezesa Zarządu Związku braku kworum do odbycia zjazdu               w pierwszym terminie.

3. Wniosek w sprawie uzupełnienia porządku obrad mogą składać:

1)   członkowie zwyczajni,

2)   Komisja Rewizyjna,

3)   Sąd.

4. Wniosek o uzupełnienie porządku obrad Zjazdu powinien być zgłoszony na piśmie do Zarządu, co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Zjazdu.

5. O złożeniu wniosku o uzupełnienie porządku obrad Zjazdu, Zarząd zawiadamia na piśmie organy i osoby wymienione w ust. 2 nie później niż na tydzień przed terminem Zjazdu.

6.Zjazd jest prawomocny w pierwszym terminie , jeśli bierze w nim udział co najmniej połowa liczby wybranych delegatów według zasady określonej §16 ust. 1. W drugim terminie Zjazd może skutecznie obradować bez względu   na liczbę delegatów.

7. Uchwały Zjazdu zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności                           od postanowień Statutu, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów. W przypadku braku wymaganego kworum, do rozpoczęcia obrad zjazdu w pierwszym terminie, Prezes Zarządu ogłasza drugi termin Zjazdu, w którym uchwały zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych na sali delegatów uprawnionych do głosowania.

8. Każdym Walnym Zjazdem kieruje Przewodniczący Zjazdu wybierany w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych delegatów. Osoba Przewodnicząca obradom Zjazdu nie może wchodzić w skład władz Związku: Zarządu, Komisji Rewizyjnej.

9. Do czasu wyboru przewodniczącego Zjazdu obradami kieruje Prezes Zarządu Związku.

10.Na wniosek Przewodniczącego Zjazdu delegaci wybierają zastępcę przewodniczącego i sekretarza,                         którzy stanowią prezydium zjazdu.

11. Do osób kandydujących do Prezydium Zjazdu stosuje się odpowiednio przepis §18 ust. 8.

§19

Zjazd przebiega zgodnie ze Statutem i regulaminem Zjazdu uchwalonym przez delegatów oraz podejmuje uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad przyjętym przez Zjazd.

§20

1.Walny Nadzwyczajny Zjazd Związku zwoływany jest przez Zarząd: z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Związku.

2. Walny Nadzwyczajny Zjazd Związku powinien być zwołany najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany z uwzględnieniem obowiązku wynikającego        z § 21 pkt. 9.

3. W wypadku nie zwołania Walnego nadzwyczajnego Zjazdu Związku w terminie określonym w ust. 2 przez Zarząd, Walny Nadzwyczajny Zjazd zwołuje Komisja Rewizyjna w terminie miesiąca.

4. Termin o którym mowa w ust. 3 rozpoczyna bieg od daty podjęcia uchwały przez Komisję Rewizyjną stwierdzającej nie wykonanie przez Zarząd obowiązku zwołania Walnego Nadzwyczajnego Zjazdu w terminie określonym w ust. 2.

§21

Do kompetencji Zjazdu należy:

1) uchwalanie regulaminu Zjazdu i porządku obrad,

2) wybór i odwoływanie:

a) Prezesa Związku oraz 6 do 8 członków Zarządu i 3 zastępców. Prezes, członkowie Zarządu i zastępcy nie mogą być osobami prowadzącymi działalność gospodarczą związaną bezpośrednio z realizacją przez  związek jego zadań statutowych,

b) Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i 4 do 6 członków Komisji i 2 zastępców,

c)  Przewodniczącego Sądu oraz 6  członków i 3 zastępców, przy czym każdy członek Sądu pochodzi z różnych klubów sportowych zrzeszonych w ZKF Olimp

3) wybór jest dokonany jeśli kandydat uzyskał więcej niż 50% głosów  oddanych. Szczegółowe zasady przeprowadzania wyborów określa regulamin zjazdu,

4)  rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu oraz zatwierdzanie corocznych bilansów i sprawozdań finansowych z działalności Związku,

5)  ocena działalności Związku i pracy jego władz oraz udzielanie absolutorium poszczególnym członkom ustępującego Zarządu. Wnioski o udzielenie absolutorium są poddawane pod głosowanie bezpośrednio po przedstawieniu sprawozdania przez Zarząd i dyskusji nad nim,

6)  uchwalanie kierunków i programu rozwoju działalności Związku i planów inwestycyjnych,

7)  podejmowanie uchwał w sprawach nabycia lub zbycia nieruchomości, obiektu sportowego, ośrodka                             oraz obciążenia nieruchomości, a także tworzenia ośrodków,

8)  rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach przyjmowania, skreślania lub wykluczania członków zwyczajnych i wspierających, oraz odwołań członków Związku od innych uchwał Zarządu. Odwołania                               są rozpatrywane na najbliższym Zjeździe Związku bez względu na jego charakter,

9)  uchwalanie zmian Statutu Związku większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 50 % delegatów,

10)  podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Związku większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej                         2/3 liczby delegatów,

11)   nadawanie na wniosek Zarządu godności członka Honorowego,

12)  rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu,

13)   rozstrzyganie w sprawach, w których Statut nie określa kompetencji innych władz Związku.

§22

1. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków Zarządu, w trakcie trwania kadencji,  o ilość większą niż wynosi liczba zastępców członków władz, Zarząd zwołuje Nadzwyczajny Zjazd w celu dokonania wyborów uzupełniających w trybie określonym w § 20 ust. 2.

2. Kadencja członków władz wybranych na Nadzwyczajnym Zjeździe w wyborach uzupełniających kończy się w dniu najbliższego Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego.

§23

(skreślony)

§ 24

(skreślony)

ZARZĄD ZWIĄZKU

§25

1. Zarząd konstytuuje się wybierając spośród siebie: 2 Wiceprezesów oraz Sekretarza Zarządu. Pozostałe osoby pełnią funkcje członka zarządu.

2.Członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki społecznie.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.

4. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub osoba przez niego upoważniona i inne zaproszone osoby.

5. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności                          co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu (quorum). Uchwały Zarządu mogą być również podejmowane          w głosowaniu tajnym, o ile Zarząd tak postanowi większością głosów. Głosowanie w sprawach personalnych jest tajne.

6. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub Wiceprezesa.

§26

1 Zarząd Związku:

1)   kieruje bieżącą działalnością Związku oraz reprezentuje Związek na zewnątrz,

2)  wykonuje uchwały Zjazdu,

3)   koordynuje działalność członków zwyczajnych Związku, w ramach działalności statutowej Związku,

4)  zapewnia warunki pracy władz statutowych Związku,

5)  opracowuje corocznie projekt budżetu Związku oraz sprawozdanie z jego wykonania,

6)   podejmuje uchwały w sprawach majątkowych, z wyjątkiem uchwał dotyczących nabywania i zbywania nieruchomości oraz obciążania ich,

7)  podejmuje uchwały w sprawie przyjmowania, zawieszania, wykluczania lub skreślania członków zwyczajnych             i wspierających Związku,

8)   powołuje stałe i doraźne komisje i uchwala regulaminy ich pracy,

9)  uchwala instrukcje organizacyjne i finansowo-gospodarcze,

10) wykonuje funkcje określone w statucie,

11) podejmuje uchwały w sprawach przystąpienia Związku do innych organizacji krajowych i zagranicznych                 oraz wystąpienia z nich,

12)  podejmuje uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej i wpisowego,

13)   uchwala regulaminy obowiązujące zawodników,

14)  określa prawa i obowiązki zawodników,

15)   wstępnie zatwierdza sprawozdanie roczne – rachunek wyników i roczny bilans Związku, stawiany pod obrady corocznemu Walnemu Sprawozdawczemu Zjazdowi Związku wraz z wnioskami Komisji Rewizyjnej                                       i sprawozdaniem z przeprowadzonej kontroli Zarządu. Negatywna ocena przez Komisję Rewizyjną sprawozdania finansowego Związku skutkuje koniecznością zwołania Walnego Nadzwyczajnego Zjazdu w trybie § 20 ust. 2,

16)   wybór Delegatów reprezentujących Związek w organizacjach współpracujących,

17)   inicjuje przedsięwzięcia zmierzające do pozyskania sponsorów oraz środków niezbędnych dla rozwoju sportu osób niewidomych i słabowidzących.

2 Do realizacji swych zadań Zarząd może powoływać biuro Związku i jego Dyrektora.

Dyrektor odpowiada przed Zarządem za działalność biura oraz kieruje jego pracami na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd.

KOMISJA REWIZYJNA

§27

1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i 4 do 6 członków wybieranych przez Zjazd.

2. Komisja wybiera ze swego grona zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.

3. Komisja Rewizyjna może powołać do działań kontrolnych specjalistów.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Związku, nie mogą być pracownikami Związku, a w szczególności nie mogą być członkiem Zarządu, ani osobą pozostającą z nim w związku małżeńskim,     we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

5.Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

6.Członkowie Komisji Rewizyjnej wykonują swoje obowiązki społecznie.

7.Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji zwrot uzasadnionych kosztów.

§28

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1)   kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Zarządu,

2)   kontrola sprawozdania rocznego i bilansu Związku oraz wnioskowanie do corocznego Walnego Sprawozdawczego Zjazdu Związku o ich przyjęcie lub odrzucenie,

3)   kontrola budżetu Związku,

4)   wydawanie zaleceń Zarządowi i żądanie wyjaśnień w razie stwierdzenia nieprawidłowości,

5)   opiniowanie odwołań członków od uchwał Zarządu,

6)   w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez władze Związku z obowiązków określonych Statutem, wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Zjazdu Związku,

7)   składanie Walnemu Zjazdowi sprawozdań ze swej działalności,

8)   przedstawianie oceny działalności Związku oraz członków Zarządu, zgłaszanie wniosku o udzielenie                           lub nie udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu,

9)   opiniowanie wniosku Zarządu w sprawach nabycia lub zbycia nieruchomości, obiektu sportowego,                   ośrodka oraz obciążenia nieruchomości, a także tworzenia ośrodków,

10) opiniowanie wniosku o zaciągnięciu bądź udzieleniu przez Zarząd kredytów lub pożyczek a także udzieleniu poręczeń i gwarancji,

11)  opiniowanie wniosku o  zaciągnięciu przez Zarząd jednorazowego zobowiązania lub rozporządzenia majątkiem Związku w wysokości przekraczającej kwotę ustaloną raz w roku przez Komisję w drodze uchwały.

2 Szczegółowy tryb postępowania i działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez  Komisję Rewizyjną.

3 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek ma prawo uczestniczenia                                  w posiedzeniach władz Związku z głosem doradczym.

4 Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów                     w obecności co najmniej 50% ogólnej liczby członków Komisji z zastrzeżeniem ust. 5. Uchwały Komisji mogą  być również podejmowane w głosowaniu tajnym, o ile Komisja tak postanowi większością głosów. Głosowanie w sprawach personalnych jest tajne.

5 W sprawie określonej w ust. 1 pkt. 6 Komisja uchwala wniosek większością 2/3 głosów przy obecności pełnego składu Komisji.

6 Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od członków i władz Związku złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

SĄD

§29

  1. Sąd składa się z Przewodniczącego i 8 członków wybranych na Zjeździe.

2. Sąd na swym pierwszym posiedzeniu wybiera: zastępcę Przewodniczącego, Sekretarza oraz uchwala regulamin pracy Sądu.

3. Sąd jest władzą Związku powołaną do:

a)    rozpatrywania spraw wniesionych,

b)    orzekania w kwestiach zgodności ze statutem wewnętrznych przepisów i decyzji władz Związku.

§30

1.Do zakresu działania Sądu należy:

1)   rozstrzyganie zgodności uchwał władz Związku ze Statutem,

2)   uchwalanie regulaminu Sądu,

3)   rozpatrywanie spraw wynikających z przynależności do Związku, członków, władz Związku i władz klubów wynikłych na tle ich działalności.

2.Sąd wszczyna postępowanie:

1)    z własnej inicjatywy,

2)   na wniosek władz statutowych Związku,

3)   na wniosek władz statutowych członków zwyczajnych.

§31

1. Sąd rozpatruje sprawy przy obecności co najmniej połowy jego członków.

2. Orzeczenia Sądu zapadają zwykłą większością głosów.

3. Sąd zamyka postępowanie wydaniem postanowienia, którego treść podaje do wiadomości wszystkich członków.

4. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu do najbliższego Zjazdu Delegatów. Odwołanie wnosi się      w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania orzeczenia, za pośrednictwem Sądu.

5.Orzeczenie Zjazdu Delegatów jest ostateczne.

§32

1.Sąd może wymierzyć następujące kary wobec osób sprawujących funkcje we władzach Związku:

1)   upomnienie,

2)   naganę,

3)   (skreślony)

2. (skreślony)

ROZDZIAŁ 6

MAJĄTEK. FUNDUSZE I GOSPODARKA FINANSOWA.

§33

Źródłami powstania majątku Związku są:

1)  składki członkowskie, wpisowe,

2)  darowizny, zapisy i spadki,

3)  środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne,

4) wpływy z działalności statutowej Związku,

5) dochody z działalności gospodarczej,

6) dochody z majątku Związku, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),

5) dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Związku,

6) dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług,

7) wpływy z odpłatnej działalności pożytku publicznego.

                                                                             §34

1. Dla realizacji celów statutowych Związek może prowadzić odrębnie odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

2. Odpłatna działalność pożytku publicznego:

1)   działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

2)   działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

3)   promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

4)   wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

5)   turystyka i krajoznawstwo.

3.Nieodpłatna działalność pożytku publicznego:

1)    ochrona i promocja zdrowia,

2)    działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

3)    wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

4.Związek może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych według zasad określonych w odrębnych przepisach, a dochód z działalności służyć będzie celom statutowym.

5. Cały dochód Związku przeznaczony jest na prowadzenie jego działalności statutowej.

6. Dochód nie może być przeznaczony do podziału między jego członków, z wyjątkiem sytuacji kiedy Związek zostanie rozwiązany stosownie do §36 ust. 5.

7. W przypadku podejmowania działalności gospodarczej przez Związek, Zarząd Związku podejmując odpowiednią uchwałę określi przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności.

8. Związek prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§35

1. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych Związku, zawierania umów                       i udzielania pełnomocnictw w imieniu Związku uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie,           w tym Prezes lub Wice Prezes.

2. Wszelkie postanowienia Zarządu zmierzające do zbycia lub obciążenia majątku nieruchomego Związku wymagają uchwały Zjazdu.

 

ROZDZIAŁ 6

ZMIANA STATUTU, ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU.

§36

1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiany przez Walny Zjazd  Związku wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy delegatów Zjazdu.

2.Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Związku przez Zjazd wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów,                       przy obecności co najmniej 2/3  delegatów Zjazdu.

3. Wniosek o zmianę Statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Zjazd.

4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Związku Zjazd powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Związku.

5.Zjazd wskazuje także Związki i Stowarzyszenia działające w środowisku osób niepełnosprawnych, mające podobne cele statutowe do Związku „OLIMP”, nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz, których przejdzie majątek Związku, po wypełnieniu jego zobowiązań, uwzględniając pierwszeństwo działających członków zwyczajnych rozwiązywanego Związku.

6. Komisja likwidacyjna po zakończeniu likwidacji Związku występuje z wnioskiem o wykreślenie Związku                        z rejestru.