OTWARTY KONKURS

NA TRENERA KOORDYNATORA

KADRY STRZELECKIEJ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH

 

            Związek Kultury Fizycznej „Olimp”, z siedzibą w Warszawie (00-216) przy ul. Konwiktorskiej 9/41, zaprasza do składania ofert w ramach konkursu na trenera koordynatora kadry narodowej w strzelectwie pneumatycznym osób niewidomych i słabowidzących.

 

1. Termin ogłoszenia konkursu: 26 sierpnia 2019 r.

2. Miejsce lub sposób uzyskania dodatkowych informacji dotyczących konkursu:

mailowo, wysyłając zapytanie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Kryteria oceny ofert:

– wykształcenie – 15%

– przebieg pracy (w tym trenerskiej w danej dyscyplinie ) oraz uzyskane osiągnięcia – 30%

– propozycja programu szkolenia kadry do igrzysk paraolimpijskich i innych zawodów międzynarodowych – 20%

– koncepcja tworzenia i rozwoju kadry w celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów sportowych – 20%

– dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (w tym znajomość języków obcych) – 15%

4. Oferta powinna zawierać:

1) dane personalne (m.in.: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, miejsce pracy, itp.).

2) informację o wykształceniu wraz z kopiami dokumentów poświadczających kwalifikacje kandydata i referencji, potwierdzonymi za zgodność z oryginałem, na żądanie Zarządu ZKF Olimp należy okazać oryginały do wglądu.

3) informację o dodatkowych kwalifikacjach (w tym znajomość języków obcych) wraz z kopiami dokumentów poświadczających kwalifikacje kandydata, potwierdzonymi za zgodność z oryginałem, na żądanie Zarządu ZKF Olimp należy okazać oryginały do wglądu.

4) informację o przebiegu pracy (w tym trenerskiej w strzelectwie pneumatycznym) oraz uzyskanych osiągnięciach.

5) propozycję szczegółowego programu szkolenia kadry.

6) koncepcję tworzenia i rozwoju kadry w celu jak najlepszych rezultatów sportowych, w tym plan organizacji zgrupowań i ich częstotliwość.

7) oczekiwaną wysokość miesięcznego wynagrodzenia (kwota brutto).

8) podpisane przez Oferenta oświadczenie o związaniu Oferenta przedmiotową ofertą przez okres co najmniej 90 dni.

9) podpisaną przez Oferenta zgodę na przetwarzanie danych osobowych w formie oświadczenia o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Związek Kultury Fizycznej „Olimp”, z siedzibą w Warszawie (00-216) przy ul. Konwiktorskiej 9/41, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu na trenera koordynatora kadry narodowej w strzelectwie pneumatycznym osób niewidomych i słabowidzących, ogłoszonego w dniu 26 sierpnia 2019 roku”.

Oferta niezawierająca wyżej wskazanych dokumentów, oświadczeń i materiałów nie będzie brana pod uwagę.

5. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w następujący sposób: na stronie tytułowej podać nazwę i adres ogłaszającego konkurs, imię, nazwisko i dane adresowe kandydata oraz nazwę „Zapytanie konkursowe na trenera koordynatora kadry Polski osób niewidomych i słabowidzących w strzelectwie pneumatycznym”, oraz dołączyć dokumenty, oświadczenia i materiały wskazane w pkt. 4 zapytania konkursowego.

Oferta zawierająca wszystkie podane wyżej dokumenty i oświadczenia powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nie otwierać – do rąk własnych Zarządu ZKF Olimp”.

Oferta powinna znajdować się w nieprzejrzystej kopercie, zapieczętowanej w sposób zapewniający zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu składania ofert.

6. Miejsce i termin złożenia ofert:

ofertę należy złożyć do dnia 27 września 2019 r. do godziny 12:00, pisemnie na adres:

Związek Kultury Fizycznej „Olimp”, ul. Konwiktorska 9 pok.41, 00-216 Warszawa.

Dzień 27 września 2019 r., godzina 12:00 jest ostatecznym terminem składania ofert.

Termin uważa się za zachowany, jeśli oferta wpłynie do Związku Kultury Fizycznej „ Olimp” w dniu 27 września 2019 r. do godziny 12:00.

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą brane pod uwagę.

Uczestnik może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna kompletna propozycja trenerska.

7. Wszystkie oferty zostaną otwarte komisyjnie na pierwszym posiedzeniu Zarządu Związku Kultury Fizycznej „Olimp” przypadającym po terminie określonym na złożenie ofert.

8. Związek Kultury Fizycznej „Olimp” zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyny oraz prawo do negocjacji warunków przyszłej umowy z jednym lub kilkoma trenerami.

9. Złożenie ofert w ramach konkursu na trenera koordynatora kadry narodowej w strzelectwie pneumatycznym osób niewidomych i słabowidzących, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty zawarcia umowy nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy.

10. Związek Kultury Fizycznej „Olimp” zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia konkursu, jego unieważnienia lub odwołania bez podania przyczyny i nie może to rodzić żadnych skutków cywilnoprawnych po stronie poszczególnych uczestników niniejszego postępowania na co oni wyrażają zgodę biorąc w nim udział.

11. Związek Kultury Fizycznej „Olimp” zastrzega sobie prawo możliwości negocjacji przedstawionych warunków współpracy z jednym lub kilkoma uczestnikami postępowania konkursowego.

12. Przesłana oferta nie stanowi gwarancji zawarcia umowy. Związek Kultury Fizycznej „Olimp” zastrzega sobie możliwość zmiany warunków udziału w niniejszym postępowaniu, odwołania postępowania lub niewybrania oferty w szczególności w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Związkowi Kultury Fizycznej „Olimp” w dniu sporządzania niniejszego zapytania konkursowego.

13. Oferent nie może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie. Może ją tylko wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Wycofanie oferty wymaga zachowania formy pisemnej.

14. Związek Kultury Fizycznej „Olimp” zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów informacji.

15. Związek Kultury Fizycznej „Olimp” wykluczy z postępowania Oferentów, co do których wskutek sprawdzenia wiarygodności oferty poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą. Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

16. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Związek Kultury Fizycznej „Olimp” od postępowania ofertowego.

17. Związek Kultury Fizycznej „Olimp” zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy o realizację przedmiotu niniejszego postępowania konkursowego.

18. Związek Kultury Fizycznej „Olimp” deklaruje udostępnienie wszelkiej dokumentacji technicznej dotyczącej specjalistycznego oprzyrządowania broni (VIASS PRO) używanego w strzelectwie pneumatycznym osób niewidomych i słabowidzących.

19. Powyższe postępowanie konkursowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c. Kodeksu cywilnego.