Drukuj

 

 

 

KONKURS NA TRENERA KOORDYNATORA KADRY NARODOWEJ W STRZELECTWIE PNEYMATYCZNYM OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH

Związek Kultury Fizycznej „Olimp”, 00-216 Warszawa, ul. Konwiktorska 9 zaprasza do składania ofert w ramach konkursu na trenera koordynatora kadry narodowej w strzelectwie pneumatycznym osób niewidomych i słabowidzących.  

1. Termin ogłoszenia konkursu: 01.08.2017 r.

2. Miejsce lub sposób uzyskania dodatkowych informacji dotyczących konkursu:

e-mailowo, wysyłając zapytanie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.       

3. Kryteria oceny ofert:

– wykształcenie – 15%

– przebieg pracy (w tym trenerskiej w danej dyscyplinie ) oraz uzyskane osiągnięcia – 30%

– propozycja programu szkolenia kadry do imprez międzynarodowych (ewentualnie igrzysk paraolimpijskich) – 20%

– koncepcja tworzenia i rozwoju kadry w celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów sportowych – 20%

– dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (w tym: znajomość języków obcych) – 15%

4. Oferta powinna zawierać:

1) dane personalne (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, miejsce pracy)

2) informację o wykształceniu wraz z kopiami dokumentów poświadczających kwalifikacje kandydata i referencji, potwierdzonymi za zgodność z oryginałem, na żądanie Zarządu ZKF Olimp należy okazać oryginały do wglądu

3) informację o dodatkowych kwalifikacjach (w tym znajomość języków obcych) wraz z kopiami dokumentów poświadczających kwalifikacje kandydata, potwierdzonymi za zgodność z oryginałem, na żądanie Zarządu ZKF Olimp należy okazać oryginały do wglądu

4) informację o przebiegu pracy (w tym trenerskiej w strzelectwie pneumatycznym) oraz uzyskanych osiągnięciach,

5) propozycję programu szkolenia kadry, w tym ewentualne zobowiązanie do prowadzenia szkoleń w miejscu zamieszkania poszczególnych członków kadry poprzez udział w indywidualnych szkoleniach i ich częstotliwość w określonych odstępach czasu ( ile razy w miesiącu).

6) koncepcję tworzenia i rozwoju kadry w celu jak najlepszych rezultatów sportowych, w tym plan organizacji zgrupowań i ich częstotliwość

7) oczekiwaną wysokość miesięcznego wynagrodzenia w kwocie netto w ramach umowy – zlecenia

8) oświadczenie o związaniu oferenta przedmiotową ofertą przez okres co najmniej 90 dni

9) podpisana zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), dla potrzeb zawarcia umowy, w zakresie: imię, nazwisko, informacje występujące w kopiach przekazanych dokumentów, potwierdzających kwalifikacje kandydata – formularz oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w załączeniu,

Oferta niezawierająca wyżej wskazanych dokumentów, oświadczeń i materiałów
nie będzie brana pod uwagę.

5.Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w następujący sposób: na stronie tytułowej podać nazwę i adres ogłaszającego konkurs; imię, nazwisko i dane adresowe kandydata oraz nazwę „Zapytanie konkursowe na trenera koordynatora kadry Polski osób niewidomych i słabowidzących w strzelectwie pneumatycznym oraz dołączyć dokumenty, oświadczenia i materiały wskazane w pkt. 4 zapytania konkursowego.

Oferta zawierająca wszystkie podane wyżej dokumenty i oświadczenia powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem nie otwierać – do rąk własnych Zarządu ZKF Olimp.

Oferta powinna znajdować się w nieprzejrzystej kopercie, zapieczętowanej w sposób zapewniający zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu składania ofert

6. Miejsce i termin złożenia ofert:

ofertę należy złożyć do dnia 31.08.2017 r. do godz. 12:00 pisemnie na adres:

Związek Kultury Fizycznej OLIMP

ul. Konwiktorska 9
00-216 Warszawa

Dzień 31.08.2017 r. godz. 12:00 jest ostatecznym terminem składania ofert. Termin uważa się za zachowany, jeśli oferta wpłynie do Związku Kultury Fizycznej „ Olimp” w dniu 31.08.2017 r. do godz. 12:00 Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą brane pod uwagę.

Uczestnik może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna kompletna propozycja trenerska

7. Wszystkie oferty zostaną otworzone komisyjnie na najbliższym posiedzeniu Zarządu ZKF Olimp przypadającym po terminie określonym na złożenie ofert.

8. Zarząd ZKF Olimp zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyny oraz prawo do negocjacji warunków przyszłej umowy z jednym lub kilkoma trenerami.

9. Złożenie ofert w ramach konkursu na trenera koordynatora kadry narodowej w strzelectwie pneumatycznym osób niewidomych i słabowidzących , jak też otrzymanie w jego wyniku oferty zawarcia umowy nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy.

10. Zarząd ZKF Olimp zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia konkursu, jego unieważnienia lub odwołania bez podania przyczyny i nie może to rodzić żadnych skutków cywilnoprawnych po stronie poszczególnych uczestników niniejszego postępowania na co oni wyrażają zgodę biorąc w nim udział

11. Zarząd ZKF Olimp zastrzega sobie prawo możliwości negocjacji przedstawionych warunków współpracy z jednym lub kilkoma uczestnikami postępowania konkursowego.

12. Przesłana oferta nie stanowi gwarancji zawarcia umowy. Zarząd ZKF Olimp zastrzega sobie możliwość zmiany warunków udziału w niniejszym postępowaniu, odwołania postępowania lub niewybrania oferty w szczególności w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zarządowi ZKF Olimp w dniu sporządzania niniejszego zapytania konkursowego.

13. Oferent nie może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie. Może ją tylko wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Wycofanie oferty wymaga zachowania formy pisemnej.

14. Zarząd ZKF Olimp zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów informacji.

15. Zarząd ZKF Olimp wykluczy z postępowania Oferentów, co do których wskutek sprawdzenia wiarygodności oferty poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą. Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

16. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zarząd ZKF Olimp od postępowania ofertowego.

17. Zarząd ZKF Olimp zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy o realizację przedmiotu niniejszego postępowania konkursowego.

18. Powyższe postępowanie konkursowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c. Kodeksu cywilnego